Ministarstvo Prosvete: Procedura kod vršnjačkog nasilja

Ministarstvo prosvete apeluje na sve roditelje da se obrate nadležnoj školskoj upravi i prosvetnoj inspekciji ukoliko smatraju da škola nije preduzela potrebne aktivnosti u zaštiti učenika od nasilja.

Postupanje po propisanoj proceduri je jedini pravi put da se učeniku pruži podrška, da se učenik zaštiti i da se ustanova obrazovanja sankcioniše ukoliko nije postupila u skladu sa zakonom i propisima.

Kako se navodi u obaveštenju, kada je u pitanju vršnjačko nasilje, Ministarstvo posebno ističe da je neophodno imati u vidu da je reč o maloletnim licima koja su u razvoju i kojima treba podrška. Podrška i vaspitni rad je potreban svim učenicima, bilo da je reč o deci koja trpe ili vrše nasilje, jer podjedanko je važno raditi na prevazilaženju traume kod učenika koji je trpeo nasilje i promeni ponašanja kod učenika koji je vršio nasilje.

Reč je kontinuiranom procesu koji neizostavno podrazumeva saradnju porodice, škole i drugih sistema (zdravstvenog, sistema socijalne zaštite, policije).

Ističu i apeluju na roditelje da vode računa o najboljem interesu sve dece i da imaju u vidu da svako izlaganje maloletnih lica javnosti, njihovo etiketiranje kao nasilnika ili žrtve (putem medija ili društvenih mreža), može dovesti do zloupotrebe, dalje eskalacije nasilja, retraumatizacije dece, ugrožavanja njihove bezbednosti i zloupotrebe podataka o ličnosti.

Takođe, ističu i važnost poštovanja principa Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja koji propisuje odgovornost svih nadležnih resora, kao i medija, u načinu informisanja i edukaciji javnosti o ovoj temi, kojima se ne ugrožava integritet, prava i lični podaci dece i maloletnih lica.

Podsećamo, Zakon o osnovama sistema obrazovanja (“Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) u čl. 85. reguliše vaspitno-disciplinski postupak u kojem je propisano:

Za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane iz čl. 110-112. ovog zakona škola vodi vaspitno-disciplinski postupak o kojem obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Za učinjenu težu povredu obaveze učenika direktor zaključkom pokreće vaspitno-disciplinski postupak najkasnije u roku od osam dana od dana saznanja, a za učinjenu povredu zabrane iz čl. 110-112. ovog zakona zaključkom pokreće postupak odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja, o čemu odmah, a najkasnije narednog radnog dana obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Direktor vodi postupak i okončava ga rešenjem.

U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u ovom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad.

-raniji st. 5 i 6 brisani-

Vaspitno-disciplinski postupak okončava se, nakon vođenja pojačanog vaspitnog rada sa učenikom, donošenjem rešenja u roku od 30 dana od dana pokretanja.

Pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za odlučivanje.

Ukoliko se u toku trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik ispiše iz škole, škola je u obavezi da u ispisnicu unese napomenu da je protiv navedenog učenika pokrenut vaspitno-disciplinski postupak.”

Pored zakona, postoje i podzakonski akti kojima su bliže uređene situacije, koje ustanove primenjuju kod vaspitno- disciplinskog postupka kao što su:

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti;

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

 

Izvor: sajt Ministarstva Prosvete Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više