Uvod u građansko vaspitanje

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novi segment rada Resurs centra namenjen nastavnicima i nastavnicamama građanskog vaspitanja, ali i svima ostalima koji realizuju programe nastave i učenja, a potrebna im je podrška u pronalaženju ideja za rad sa decom i mladima.

Platforma Građansko vaspitanje je jedinstveno mesto koje sadrži raznovrsne materijale namenjene izvođenju nastave Građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi. Verujemo da će posebno biti korisna zbog novih nastavnih programa, koji predstavljaju osnovu za šire tematsko planiranje i projektnu nastavu. Na ovaj način Građanske inicijative žele da doprinesu boljem kvalitetu znanja učenika, a posebno njihovoj proaktivnoj ulozi u procesu učenja.

Sadržaj ove stranice pretežno predstavlja sistematizaciju dela dostupnih materijala različitih autora, prikupljenih iz različitih izvora koji se mogu koristiti za planiranje izvođenja časova. Tematski grupisani, ovi materijali se mogu upotrebiti u učionici na zanimljiv i podsticajan način koji će motivisati učenike i učenice za samostalno istraživanje i razvijanje kritičkog mišljenja, ali i samoprocenjivanje u procesu učenja.

Ovo je prostor za sve nastavnike i nastavnice, koji žele da iskorače iz tradicionalnih modela rada i da na kreativan način pristupe temama i projektima prilikom ostvarivanje ishoda učenja.