Otvorene prijave za Odlučionice 4.0!

Godinama unazad, KOMS podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kog mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sprovođenje inicijativa u saradnji sa lokalnim institucijama. 

Šta su Odlučionice?

Odlučionice predstavljaju program tokom kog predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (opština i gradova), đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva (udruženja) prolaze zajedničke obuke na kojima uče o omladinskoj politici, aktivizmu i načinima uključivanja mladih u lokalne zajednice. Nakon programa oni postaju deo mreže lokalnih koordinatora/ki za dijalog sa mladima, tako što unapređuju saradnju mladih i donosioca odluka. Konkretna aktivnost kojom će lokalni koordinatori/ke započeti svoj zajednički rad, jeste realizacija lokalne inicijative nastale kroz program u svojoj zajednici.

Ko su lokalni koordinatori i koordinatorke?

Lokalni koordinatori/ke su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji učestvovanjem u ovom procesu stiču potrebna znanja i veštine za unapređenje saradnje institucija i predstavničkih tela mladih i zajedničkim radom unapređuju položaj i brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama.

Da li su dosadašnji procesi dali rezultate?

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, koje su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. Ovim pozivom KOMS namerava da proširi mrežu lokalnih koordinatora/ki, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica. Na ovaj način, ne samo da će sve tri strane imati priliku da zajedničkim radom kreiraju nova rešenja u svojim zajednicama, već će i različite lokalne zajednice imati mogućnost da se međusobno povezuju i razmenjuju iskustva. Podstičemo saradnju unutar opština i gradova ali i njihovu međusobnu saradnju!

Kako izgleda program? 

Program Odlučionica se sastoji iz tri koraka:

  • Konsultativni proces

Ovaj proces realizujemo kako bismo se upoznali sa stanjem omladinske politike u prijavljenim lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade, mladima koji žele da utiču na promene i liderima svojih zajednica (predstavnicima JLS, organizacijama civilnog društva i đačkog parlamenta). U okviru ovog procesa biće održan jedan onlajn sastanak sa svim zainteresovanim mladima i lokalnim koordinatorima/kama, koji će nas upoznati sa prilikama za mlade u njihovoj opštini/gradu. Na ovaj način želimo da se mobiliše što veći broj mladih i uključi u program gde će imati priliku da aktivno učestvuju u kreiranju promena u svojoj zajednici.

  • Obuka

Obuka će biti realizovana za 3 lokalna koordinatora/ke svake lokalne zajednice. Čitav proces obuke vodiće ekspert u oblasti lokalne omladinske politike koji će biti i mentor u procesu kreiranja i realizacije inicijativa. Planirano je da se obuka održi uživo, do kraja maja 2023. Obuka traje tri dana i obično se održava u periodu petak-nedelja.

  • Kreiranje i realizacija inicijative

U ovom segmentu programa, lokalni koordinatori/ke će imati mentorsku podršku eksperta sa kojim će raditi i na obuci, kao i finansijsku podršku u realizaciji svoje ideje. Period mentorstva za formulisanje i realizaciju inicijativa počinje po završetku obuke i traje do sprovođenja inicijative. Inicijative koje lokalni koordinatori/ke zajednički formulišu, imaće za cilj da umanje probleme sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama. Rok za sprovođenje inicijativa je dva meseca nakon održavanja obuke.

Sve troškove učestvovanja kao i sprovođenja inicijativa snosi Krovna organizacija mladih Srbije. 

Svaka inicijativa biće podržana finansijski iznosima do 100 000 RSD.  

Ko i kako može da se prijavi? 

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave treba da prijave tri osobe kao lokalne kordinatore/ke – jednu iz lokalne samouprave, drugu iz organizacije civilnog društva i treću mladu osobu iz đačkog parlamenta. Prijava sva tri subjekta omladinske politike na lokalnom nivou podnosi se zajednički na jednom formularu koji mora biti potpisan i pečatiran od strane jedinice lokalne samouprave.

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za Odlučionice”.

Prijave su otvorene do 5. maja 2023. godine do 23:59.  

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Milji Zdravković na milja.zdravkovic@koms.rs ili na telefon +38169738445 .

Obuka za lokalne koordinatore EU dijaloga sa mladima realizuje se u okviru projekta Dijalozi sa mladima, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.

Izvor: Koms.rsFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više