Održan prvi dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta“

Centar za prava deteta održao je prvi u nizu dijaloga o pravima deteta „Srbija po meri deteta“ u Beogradu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji.

Dijalog je okupio predstavnike nadležnih institucija (Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), organizacija civilnog društva (članice Koalicije za monitoring prava deteta i Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, MODS i druge organizacije koje deluju u oblasti prava deteta), međunarodnih organizacija/agencija (UNICEF, OEBS, Save the Children) i profesore univerziteta.

Imajući u vidu to da su prava deteta rasuta u preko 80 zakonskih tekstova, učesnici su se saglasili da bi usvajanje sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta, unelo usaglašavanje postojećih zakonskih tekstova sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima. Tokom dijaloga je istaknuto i da je od 2016. godine Srbija bez jedinstvene i koordinisane strateške politike u oblasti prava deteta, jer je prethodni Nacionalni plan akcije za decu važio do 2015. godine. Dalje, neophodno je ojačati funkciju Saveta za prava deteta Vlade RS, kao multi-sektorskog koordinacionog tela i obezbediti adekvatne ljudske, tehničke i finansijske resurse za njegovo efikasno i kontinuirano funkcionisanje. U aprilu je istekao mandat članovima Saveta, a novi saziv se očekuje da bude formiran, tek nakon formiranja vlade. U više navrata, učesnici su istakli ključni značaj kontinuirane edukacije i širenje informacija o pravima deteta i to na svim nivoima – od službenika koji su zaposleni u relevantnim institucijama, ustanovama, sudovima, zatim roditelja, kao i dece na svim nivoima obrazovanja.

Iako je postignut određen napredak u ovoj oblasti, neophodno je uložiti dodatne napore kako bi se kontinuirano radilo na ostvarivanju prava deteta, a u skladu sa pravima koja su garantovana u Konvenciji o pravima deteta. Da bi se prava deteta u potpunosti ostvarivala, učesnici su se saglasili da je nužno da se unapredi infrastruktura za njihovu zaštitu i ostvarivanje, odnosno da se preispita funkcionisanje opštih mera za sprovođenje Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.

Izvor i fotografija: CPDNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više