Radna grupa za prevenciju nasilja: Definisana lista propisa

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere koje je usvojila ova radna grupa na sednici održanoj 20. decembra 2022. godine.

Kako je navedeno, potrebno je izmeniti pojedine članove Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i pravilnike o ocenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama.

Takođe, potrebno je izmeniti Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada. Osim toga, predviđena je i izmena Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova, uz prethodnu analizu broja stručnih saradnika u školama. Konstatovano je da uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate za odeljenskog starešinu zahteva izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Na sastanku Radne grupe usvojeni su sledeći predlozi:

• Brojčano će se ocenjivati vladanje od 5. do 8. razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a ocena iz vladanja će ulaziti u prosek;

• Odlaže se ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja. Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinska meru koja je za učenika izrečena tokom postupka;

• S obzirom da je kao teža povreda obaveze učenika već definisana „upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja“ (Član 84, ZOSOV, stav 7), usvojeno je da škole Opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave;

• Predstoje izmene pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednje obrazovanja i vaspitanja u cilju povećanja broja stručnih saradnika u školama;

• Povećanje nadoknade za rad odeljenskih starešina sa 4 % na 7 %, uz izradu Pravilnika/Uputstva o radu odeljenskih starešina;

• Povećanje donje granice već postojećih novčanih kazni za roditelje (ZOSOV – 194 – teža povreda obaveze roditelja i 195- povrede zabrane 110 – 111);Član 194.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. ovog zakona.
Član 195. Novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara kazniće se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta ili učenika koji učini povredu zabrane iz čl. 111. i 112. ovog zakona.

• Potpisaće se novi memorandumi/revidiraće se stručna uputstava o saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiji, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvo pravde, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave;

• Predložene su i izmene Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, a koje se odnose na veću učestalost i dužinu realizacije društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama – (umesto da se aktivnosti realizuju 2 do 3 puta nedeljno, realizovaće se 3 do 4 puta nedeljno) i vreme realizacije aktivnosti (umesto od 15 do 45 minuta, aktivnosti će se realizovati u periodu od 30 do 60 minuta),

Društveno-koristan, odnosno humanitarni rad ostvaruje u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, kao i da nijedna odabrana aktivnost društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada ne sme osobu koja je bila izložena nasilju, bilo da je reč o učeniku ili zaposlenom, izložiti mogućnosti nove viktimizacije.

• Usaglašeno je da je potrebno izmeniti i Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koja će se odnosi na to da:

„Za treći nivo nasilja i zlostavljanja direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata putem digitalne nacionalne platforme „Čuvam te“ sa prvim informacijama o događaju, a u roku od 48 sati sa potpunim informacijama i zaključcima sa sastanka tima. Takođe, ustanova putem nacionalne platforme ažurira informacije o postupanju do zatvaranja predmeta, odnosno preduzimanja svih potrebnih mera i njihove evaluacije.“

• Prilikom izmene gore pomenutog Pravilnika, biće izmenjeni i delovi Pravilnika koji se odnosite na planiranje preventivnih aktivnosti, uz isticanje značaja stručnog usavršavanja iz oblasti zaštite od nasilja za sve zaposlene tokom svake školske godine. Takođe, preciziraće se uloge Tima za zaštitu, kao i procedure postupanja u situacijama drugog i trećeg nivoa nasilja, nasilja koje se dogodilo izvan ustanove (kada deca nisu u svojstvu učenika), kao i postupanje u situacijama zloupotrebe mobilnih telefona prema drugim učenicima i prema zaposlenim. Biće pojašnjena uloga Nacionalne platforme „Čuvam te“ u evidentiranju prvog i drugog nivoa nasilja.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više